Työnohjaus

Työnohjauksen tarkoituksena on edistää yksilön, ryhmän tai työyhteisön hyvinvointia. Työnohjausprosessit kestävät 1-3 vuotta, mutta tarpeen mukaan myös lyhyemmät täsmäohjaukset ovat mahdollisia. Työnohjauksen keskeisin menetelmä on vuorovaikutuksellinen keskustelu, mutta mahdollisuus on myös toiminnallisten tai luovien menetelmien käyttöön
asioiden syventämiseksi ja näkökulmien laajentamiseksi.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa voit tutkia ja jäsentää esimerkiksi työn herättämiä tunteita ja ajatuksia, sekä omaa roolia työssä ja työyhteisössä. Voimme myös paneutua työhön liittyviin teemoihin, kuten itsensä johtamiseen, työn tekemisen rajaamiseen ja oman työn kehittämiseen. Mieltä askarruttavia kysymyksiä, kuten asiakastapauksia, voimme pohtia yhdessä.

“Työnohjaus auttoi minua ammatillisessa kasvussa. Olen saanut uutta näkökulmaa haastaviin asiakastilanteisiin sekä työyhteisöpulmiin. Olen saanut voimavaroja ja uusia oivalluksia työhön sekä tullut työnohjauksessa nähdyksi ja kuuluksi.”

 (Työvalmentaja) 

“Rakentava ja lämmin kokemus työnohjauksesta. Antanut luottamusta itseeni ja ideoihini työntekijänä. Minun kohdallani työnohjaus on estänyt uupumiseen liittyvät sairauspoissaolot ja ilo työn tekemiseen on säilynyt” 

(Sairaanhoitaja-tiimivastaava)

Ryhmä- ja parimuotoinen työnohjaus

Ryhmä- ja parimuotoisessa työnohjauksessa saat mahdollisuuden oman työn tutkimiseen, kehittämiseen ja tukeen saman alan ammattilaisen kanssa. 

Ryhmä kätkee sisäänsä valtavan määrän kokemuksia sekä hiljaista tietoa, josta on apua kunkin yksilön oman työn jäsentämisessä. Ryhmien työnohjaajana olen havainnut ohjattavien työnilon lisääntyneen ja ammatti-identiteetin vahvistuneen yhteisen työskentelyn tuloksena.

“Itse hyödyin ryhmätyönohjauksesta työhyvinvointia lisäävänä työmuotona. Keskusteluissa jaetut ajatukset omaan henkilökohtaiseen työtilanteeseen liittyvissä asioissa, mutta myös laajemmin oman alan sekä koko terveydenhuollon ja kuntoutusalan tilanteeseen, kevensivät arkista ajatusten taakkaa luoden luottamusta ja tuoden tarmoa työhön ja tulevaisuuteen.”

(Terapia-alan yrittäjä)

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjauksessa on useimmiten kyse työyhteisön johtajuuden, vuorovaikutussuhteiden ja perustehtävän tutkimisesta. 

Työnohjaajana minä otan vastuun työnohjaustilanteen johtamisesta, joten esimiehetkin voivat olla tasavertaisina osallistujina tarkastelemassa ja kehittämässä työyhteisön yhteisiä toimintatapoja.

“Työnohjaus antoi kaikille mahdollisuuden tuoda esiin tuntemuksiaan ja ajatuksiaan. Työnohjaajan avulla kaikki tulivat kuulluiksi ja asioiden käsittelyihin löytyivät meille sopivat työmenetelmät. Pystyimme käsittelemään myös muutoksen tuomia odotuksia, joita työyhteisömme kasvu herätti. Työnohjaus hyödytti meitä, koskasaimme turvallisesti työstää tuon prosessin aikana eteen tulleita asioita. Työnohjaus auttoi parantamaan jo aiemminkin hyväätyöilmapiiriä.”

(Valtakunnallisen järjestön esimies)