Työnohjaus yksilöille, ryhmille tai työyhteisöille

Työnohjaus  lisää työhyvinvointia ja parantaa työn laatua. Hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut tekemään laadukasta työtä ja jaksaa työssään paremmin. Työnohjaus auttaa tiedostamaan omia voimavaroja ja kasvattamaan itsetuntemusta työssä sekä auttaa sitoutumaan työhön. Työnohjauksessa tutkitaan ja jäsennetään esimerkiksi työn herättämiä ajatuksia ja tunteita, omaa roolia työssä ja työyhteisössä.

Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa tulevaisuudessa kuusi euroa säästöä, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Guy Ahonen. Tutkimusten mukaan työhyvinvointiin panostaminen voi tuoda yrityksille säästöjä sairaslomien vähenemisenä, tehokkaan työajan lisääntymisenä ja yksilön tuottavuuden lisääntymisenä.

Tavallisimmin työnohjausprosessit kestävät 1–3 vuotta, mutta tarpeen mukaan myös lyhyemmät 4-5 kerran täsmäohjaukset ovat mahdollisia. Työnohjaajan tehtävä on ohjata prosessia: laatia työnohjattavien kanssa tavoitteet ohjaukselle, tehdä avaavia kysymyksiä ja toimia peilinä keskustelussa sekä huolehtia työnohjauksen arvioinnista. Työnohjauksessa keskeisin menetelmä on vuorovaikutuksellinen keskustelu, mutta asiakkaiden halutessa on mahdollista käyttää myös erilaisia aktivoivia ja ilmaisullisia menetelmiä asioiden syventämisessä sekä näkökulman laajentamisessa.

”Jokaisella on roolinsa; sekä yksilön että tiimin täytyy hyväksyä roolit ja kokea ne luonteviksi. Ja usein roolit muuttuvat olosuhteiden myötä. Avain on siinä, että keksitään, mitä kukin osaa parhaiten ja maksimoidaan nuo taidot sopivissa tilanteissa.”

Jim Hayhurst: Oikea vuori

Yksilö-, pari-,ryhmä- ja yhteisötyönohjaus eroavat työskentelytapoina toisistaan. Kaikkien eri työskentelymuotojen tavoitteena on parantaa arjen hallinnan tunnetta kasvattamalla ymmärrystä siitä, mitä, miten ja miksi teen työtäni.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjauksessa olen paikalla vain Sinua varten. Yksilötyönohjaus sopii työkaluksi tilanteisiin, joissa haluat tutkia esimerkiksi:

  • Oman työn herättämiä tuntemuksia
  • Tutkia omia ajatusmalleja ja asenteita
  • Johtaa, rajata ja kehittää omaa työtä
  • Saada apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin, esimerkiksi asiakastapauksiin

Asiakaspalautteita yksilötyönohjauksesta

”Rakentava ja lämmin  kokemus työnohjauksesta. Voisin jopa sanoa että parasta koko työhistoriani aikana! Työnohjaus on auttanut hahmottamaan paremmin omaa tiimivastaavan rooliani suhteessa esimieheen ja muuhun  työryhmään. Antanut luottamusta  itseeni ja ideoihini  työn tekijänä ja sen kehittäjänä. Myös antanut tarvittavia rakenteita työssä toimimiselle. Olen saanut tietoa ja tukea vaikeissa työtilanteissa sekä oppinut paljon itsestäni lähiesimiehenä. Minun kohdallani työnohjaus on estänyt uupumiseen liittyvät sairauspoissaolot ja ilo työn tekemiseen on säilynyt!”

– Sosiaalisektorin tiimivastaava kolmen vuoden prosessista

”Työnohjaus auttoi minua ammatillisessa kasvussa. Olen saanut uutta näkökulmaa haastaviin asiakastilanteisiin sekä työyhteisöpulmiin. Olen saanut voimavaroja ja uusia oivalluksia työhöni sekä tullut työnohjauksessa nähdyksi ja kuulluksi ihmisenä.”

– Kolmannen sektorin työvalmentaja

Tarjoan asiakkaalle ilmaisen tutustumiskerran. Tällöin voimme molemmin puolin kuulostella ja tarkastella, olisiko yhteistyölle jatkomahdollisuuksia.

Ryhmätyönohjaus ja parityönohjaus

Ryhmä-/parimuotoisessa työnohjauksessa saat mahdollisuuden oman työn tutkimiseen, kehittämiseen ja tukeen saman alan ammattilaisten kanssa. Ryhmä kätkee sisäänsä valtavan määrän kokemuksia sekä hiljaista tietoa, josta on apua kunkin yksilön oman työn jäsentämisessä.

Asiakaspalaute

”Ryhmätyönohjaus oli itselleni kokemuksena uusi. Ryhmäläisten tarpeista nousseen yhteisen tavoitteen löydyttyä kokemus oli vahvistava ja voimaannuttava vertaisjakamisen myötä. Ryhmätyönohjauksen suurin merkitys oli oman tilanteen purkaminen keskusteluin ja kuvallisin menetelmin. Ryhmäläisten kommenttien / ajatusten myötä sai erilaista näkökulmaa ja kannustusta oman tilanteen prosessointiin sekä keskusteluissa että kuvallisten tuotosten aikaansaamissa ajatuksissa.

Itse hyödyin ryhmätyönohjauksesta työhyvinvointia lisäävänä työmuotona. Keskusteluissa jaetut ajatukset omaan henkilökohtaiseen työtilanteeseen liittyvissä asioissa, mutta myös laajemmin oman alan sekä koko terveydenhuollon ja kuntoutusalan tilanteeseen liittyvissä keskusteluissa kevensivät arkista ajatusten taakkaa luoden luottamusta ja tuoden tarmoa työhön ja tulevaisuuteen.”

– Terapia-alan yrittäjä

Ryhmien  työnohjaajana olen tyytyväisenä huomannut ohjattavien voimaantuneen, ammatti-identiteetin vahvistuneen ja työnilon lisääntyneen yhteisen työskentelyn tuloksena.
Työnohjausryhmä voi koostua saman työpaikan ammattilaisista tai useiden eri työyhteisöiden kollegoista.

Yhteisötyönohjaus

Yhteisötyönohjauksessa on useimmiten kyse työyhteisön johtajuuden, vuorovaikutussuhteiden ja toiminnan tarkastelusta sekä kehittämisestä.

”Työyhteisöissä johtajuuden kehittäminen on ihmisten välisten suhteiden kehittämistä. Johtajuuden kautta syntyy työpaikan henki ja työhön sitoutumisen aste.”

Pauli Juuti: Toivon johtaminen

Asiakaspalaute

” Järjestömme aloitti työnohjauksen tilanteessa, jossa halusimme työstää kahden työntekijän toimiston muuttumista kolmen työntekijän toimistoksi. Keskiössä olivat työnkuvan muutokset, vaikka välillä työstimme myös akuutteja työtilanteita muustakin näkökulmasta. Prosessi oli aluksi sovittu tietyn pituiseksi, minkä jälkeen jatkoimme sitä vielä kerran puoleksi vuodeksi. Omin voimin vastaava prosessi ei olisi ollut mahdollinen. Työnohjaus antoi kaikille mahdollisuuden tuoda esiin tuntemuksiaan ja ajatuksiaan. Työnohjaajan avulla kaikki työryhmän jäsenet tulivat kuulluiksi ja työnohjaajan avulla asioiden käsittelyihin löytyivät meille sopivat työmenetelmät. Pystyimme käsittelemään myös odotuksia, joita uusi tilanne herätti. Työnohjaus hyödytti meitä, koska sen myötä saimme turvallisesti työstää tuon prosessin aikana eteen tulleita asioita. Työnohjaus auttoi parantamaan jo aiemminkin hyvää työilmapiiriä.”

– Valtakunnallisen järjestön esimies

Työnohjaajana minä otan vastuun tilanteen johtamisesta, joten esimiehetkin voivat olla tasavertaisina osallistujina tarkastelemassa ja muotoilemassa yhteisiä toimintatapoja. Hyvinvoivassa ja arvostavassa työyhteisössä työnteko koetaan mielekkääksi ja välitetään toinen toisistaan, minkä ansiosta työssä jaksetaan paremmin ja työtä tehdään laadukkaammin.

Miten meillä menee?

Tunteet ovat läsnä myös työpaikoilla. Niitä ei voi peittää järjen voimalla. Viisainta on ottaa ne huomioon ja valjastaa ne koko työyhteisön voimavaraksi, koska tunteissa on valtavasti energiaa. Työyhteisö on aina aikuisten yhteisö, jossa erilaisuuden tunteiden ja perustellun erimielisyyden tulisi olla sallittuja. Työyhteisöt, jotka kykenevät saamaan yksilöiden tunne-energian käyttöönsä, menestyvät, koska tunteiden huomioon ottaminen lisää luottamusta ja innostusta työpaikalla. Jokaisen työntekijän panosta tarvitaan.

Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen